วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

จุดเด่น วท.บ.รังสีเทคนิค มหิดล

มุ่งสร้างบัณฑิตเข้าสู่วิชาชีพรังสีเทคนิค ซึ่งเป็นการใช้รังสีทางการแพทย์ทั้งในด้านการวินิจฉัยและรักษาโรค นักศึกษาจะต้องเรียนรู้และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องในด้านรังสีวินิจฉัย ด้านรังสีรักษา และด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์ ในด้านรังสีวินิจฉัยเป็นการใช้รังสีในการวินิจฉัยโรค เช่น การถ่ายภาพเอกซเรย์แบบธรมมดา การเอกซเรย์แบบที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เพื่อถ่ายภาพ 3 มิติของอวัยวะต่างๆ เป็นต้น ด้านรังสีรักษา เรียนการใช้รังสีพลังงานสูงเพื่อรักษาโรค เช่น โรคมะเร็ง ส่วนด้านเวชศาสตร์นิวเคลียร์เรียนการให้สารรังสีเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยเพื่อถ่ายภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายรวมถึงการรักษาโรค
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขารังสีเทคนิค (ภาควิชารังสีเทคนิค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล) ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ และคณะกรรมการวิชาชีพสาขารังสีเทคนิค ดังนั้น บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วจึงมีคุณสมบัติครบถ้วน สามารถสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขารังสีเทคนิคได้

1 ความคิดเห็น:

 1. จุดเด่นของบัณฑิตรังสีเทคนิคมหิดล นอกจากจะเป็นไปตามด้านบนแล้ว หากจะพูดให้ชัดๆสั้นๆ
  1.มีความสามารถโดดเด่นด้านวิชาชีพรังสีเทคนิค
  2.มีลักษณะตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดคือ มุ่งประโยชน์สุขเพื่อมวลมนุษยชาติ เป็นคนดี มีปัญญา นำพาสุข
  3.มีศักยภาพรอบด้าน

  ตามนั้นครับ

  ตอบลบ